YoLi

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen bij YoLi en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.
YoLi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen personen te weigeren.

ABONNEMENT
Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde tijd, het abonnement is doorlopend.
Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

BETALING ABONNEMENT
Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website.
Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan, de deelnemer betaalt dan een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft.
Betaling van het abonnementsgeld vindt voorafgaande aan de maand op de 21e van de maand plaats middels automatische incasso.
Wanneer een deelnemer het oneens is met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden.

STRIPPENKAART
De strippenkaarten gaan in op de datum dat je deze aanschaft. De geldigheidsduur van een 10-rittenkaart is 12 maanden.
Heb je de strippenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn, dan komen de niet genoten lessen te vervallen. Er vindt dan ook geen restitutie plaats.

LOSSE LES
Een losse les dient voorafgaand aan de te volgen les via iDeal betaald zijn.

VAKANTIES- EN FEESTDAGEN
Tijdens de schoolvakanties, zoals de meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, en nationale feestdagen zal de studio een aangepast rooster inplannen of gesloten zijn. De contributie is hierop berekend.
Als een nationale feestdag op jouw vaste lesdag valt, kan je hier een inhaal les voor inplannen.
Alle vakanties en nationale feestdagen worden tijdig aangegeven op de website.

OPZEGGEN
Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.
De opzegging dient per email (yogayoli@outlook.com) plaats te vinden. De deelnemer ontvangt via email een bevestiging van de uitschrijving.
Na de beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

WIJZIGINGEN
YoLi behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen
YoLi behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.
YoLi behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.
Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website van YoLi.
Indien een deelnemer het met een wijziging niet eens is, kan de deelnemer opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

GEMISTE LESSEN
Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand vanaf de gemiste les.
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet wordt ingehaald.
De in te halen lessen vervallen wanneer de deelnemer het lidmaatschap heeft opgezegd.

LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Bij langdurige afwezigheid kan in overleg het abonnement tijdelijk worden stopgezet.

HYGIENE AFSPRAKEN
Om hygiënische reden wordt de zaal niet betreden met buitenschoeisel en mag je een eigen handdoek meenemen.
Na afloop van de les mag je de gebruikte yogamat en eventuele andere materialen reinigen met de daarvoor bestemde spray + doekjes.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van de verschillende sporten tot de mogelijkheden behoort.
YoLi is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
In geval van klachten dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docent van YoLi of via email yogayoli@outlook.com